Obchodné podmienky
Predávajúci: Jarmila Kubíková
Dolná Trnovská 128
01001 Žilina
Slovenská republika
IČO: 33 351 201
DIČ: 1022180016

zapísaný v Živnostenskom registry Slovenskej Republiky obvodný úrad Žilina bankové spojenie: Tatra Banka, č. účtu : 2926838877/1100

ďalej len ako „Predávajúci“

Kupujúci:

je fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá uzatvára právny vzťah s predávajúcim, na základe odoslania objednávky predávajúcemu, čím potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Riadi sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka

Je právnická osoba (podnikateľ), ktorá uzatvára právny vzťah s predávajúcim, na základe odoslania objednávky predávajúcemu, čím potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Právny vzťah predávajúceho a kupujúceho (nepodnikateľa) sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

ďalej len ako „Kupujúci“

Úvodné ustanovenia

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe na zabezpečenie dodávky tovaru a v platobnom styku.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.
Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo občianskeho preukazu, číslo telefónu a mailovú adresu.
Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať od kupujúceho platbu za dodanie tovaru, materiálu a služieb vopred v dohodnutej výške zálohy. Záloha je nevratná. Za úhradu zálohy sa považuje pripísanie dohodnutej sumy objednaného tovaru, materiálu a služby na účet Predávajúceho.
Zvyšná suma bude uhradená najneskôr pri preberaní tovaru Kupujúcim.

Pokiaľ je cena vyššia ako v objednávke, predávajúci je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho. Kupujúci je následne na to oprávnený objednávku potvrdiť, alebo stornovať. Platbu za objednaný tovar, materiál, alebo službu je možné vykonať prevodným príkazom alebo vkladom na účet Predávajúceho, prípadne formou hotovostného styku.

Práva a povinnosti Predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať tovary a služby, na základe podpisom (Kupujúceho) potvrdenej objednávky Kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Predávajúci je oprávnený neúplnú, nepravdivú alebo neuhradenú objednávku stornovať.
Technické parametre dodávaného tovaru sú nezáväzné. Kupujúci preto berie na vedomie, že informácie o predávaných zariadeniach Predávajúceho sú prebrané od tretích subjektov a Predávajúci preto nezodpovedá za vecné, technické a iní parametre týchto tovarov...
Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote uvedenej v potvrdenej objednávke najneskôr však do 30 dní od prijatia nenávratnej zálohy.

Práva a povinnosti Kupujúceho

Kupujúci je povinný:

prevziať zakúpený tovar vopred dohodnutom termíne, čas a miesto preberania je taktiež dohodnuté vopred s dopravcom Predávajúceho,

zaplatiť nenávratnú zálohu v dohodnutej výške vopred, pričom za úhradu sa považuje pripísanie dohodnutej sumy na účet Predávajúceho alebo vyplatenie v hotovosti

zaplatiť predávajúcemu zvyšnú kúpnu cenu tovaru pri prebratí predávaného zariadenia, pričom za úhradu sa považuje pripísanie zvyšnej sumy na účet Predávajúceho alebo vyplatenie v hotovosti,

Prechodné a záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu zaplatením nenávratnej zálohy na základe potvrdenej objednávky, dňom zaslania objednávky akoukoľvek formou. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ a telefonátov. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok. Zmena obchodných podmienok bude zverejnená na internetovej stránke.